Uwaga, konkurs! Zrób zdjęcie i wygraj nagrodę!

4.08.2014

Wakacje w pełni, kibice naszej drużyny wypoczywają w różnych atrakcyjnych miejscach w Polsce, Europie i na pewno na innych kontynentach. Najwierniejsi fani, korzystając z dobrodziejstw lata,  nie zapominają oczywiście o swojej ukochanej drużynie i na pewno nie rozstają się z pamiątkami i gadżetami związanymi z zespołem aktualnego Mistrza Polski. Dzięki temu logo i barwy Chemika Police trafiły  w różne ciekawe miejsca. Jeśli macie zdokumentowane na fotografiach takie sytuacje, zapraszamy do udziału w konkursie „Wakacje z Chemikiem Police”. 

Wystarczy wysłać wakacyjną fotografię opatrzoną tytułem i krótkim opisem, a można stać się posiadaczem meczowej koszulki (patrz foto) naszego zespołu z autografami wszystkich siatkarek z mistrzowskiej drużyny sezonu 2013/2014. Do wygrania jest także t-shirt „Podwójna korona” oraz klubowy szalik VIP.

Ponadto informujemy, że już niebawem nadarzy się wspaniała okazja do zrobienia konkursowego, wakacyjnego zdjęcia. Nasze siatkarki od 6 do 10 bm. będą przebywały na obozie treningowym w Dźwirzynie. Zakwaterowane zostaną w Hotelu Senator, ale będzie można je spotkać także na plaży czy na deptaku oraz w Mrzeżynie, gdzie zaplanowano treningi w tamtejszej hali.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu:
 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Wakacje z Chemikiem Police”
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wakacje z Chemikiem Police”. Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszego zdjęcia przedstawiającego temat konkursu.
 
§ 2
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest Klub Piłki Siatkowej Chemik Police Spółka Akcyjna w Policach, z siedzibą: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000476185, kapitał zakładowy 100 000 zł w całości wpłacony, NIP: 851-317-14-55
 
§ 3
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na oficjalnej stronie klubu www.chemik-police.com oraz na oficjalnym Fanpage'u www.facebook.com/kpschemikpolice
 
§ 4
Konkurs trwa od 04.08.2014 do 31.08.2014 r.
 
II. UCZESTNICY KONKURSU
 
§ 1
Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które w dniach 04.08.2014 do 31.08.2014 r wyślą prace w formie zdjęcia obrazujące hasło konkursowe „Wakacje z Chemikiem Police” na adres e-mail: sekretariat@chemik-police.com, wraz z jego tytułem i krótkim opisem. Adres e-mail uczestnika konkursu będzie znany wyłącznie organizatorowi konkursu i nie będzie udostępniany osobom trzecim.
 
§ 3
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 
§ 4
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez wyłonionych laureatów konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 
§ 1
 1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "Moderatorami").
 2. Ostateczny wybór najlepszego zdjęcia zostanie dokonany przez jury składające się z 2 pracowników organizatora.
3. Jury w drodze głosowania wybierze 3 najlepsze fotografie.
 
§ 2
 1. Aby przystąpić do konkursu należy:
* mieć status fana na stronie profilu Chemika Police, dostępnego w serwisie Facebook na stronie:  https://www.facebook.com/kpschemikpolice 
* zapoznać się z regulaminem konkursu,
* wysłać zdjęcie – prace konkursową na adres e-mail: sekretariat@chemik-police.com
2. Zgłoszone do konkursu zdjęcie powinno zawierać tytuł i krótki opis dotyczący miejsca, daty oraz okoliczności wykonania zdjęcia.
3. Każdy z uczestników konkursu może wysłać tylko jedno zdjęcie (wraz z opisem) w formacie JPG, w maksymalnym rozmiarze 5 MB.
4. Wysyłając swoje zgłoszenie uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na konkurs.
5 . Rozstrzygnięcie konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 03.09.2014 r. około godziny 19:00.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowanie w formie notatki na fan page. https://www.facebook.com/kpschemikpolice 

IV. NAGRODY

§ 1
 Nagrodami w konkursie są :
 a) pierwsze miejsce: oryginalna koszulka meczowa Chemika Police z autografami wszystkich zawodniczek oraz sztabu szkoleniowego z sezonu 2013/2014,
 b) drugie i trzecie miejsce: zestaw gadżetów – T-shirt „Podwójna Korona” oraz Szalik VIP.
 
§ 2
 Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:
* prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach,
* wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity,
* prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii;
* prawa do publicznej prezentacji utworu całościowego lub częściowego,
prawa do przerabiania i przetwarzania utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich, 
* prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami;
* prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego);
publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. 
Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.
 
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 1
 1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do konkursu zdjęć i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.
2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w konkursie.
5. W przypadku naruszenia regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez organizatora mogą wykluczyć uczestnika na każdym etapie konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym regulaminie.