Chemik Police to siatkarki z najwyższymi umiejętnościami i wielkim sercem do gry, najlepsi trenerzy oraz wspaniali kibice

Radosław Anioł, Dyrektor Zarządzający Chemik Police

załącznik 1

27.05.2024
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PREZESA SPÓŁKI
 
KLUB PIŁKI SITAKOWEJ „CHEMIK POLICE” S.A. - REKRUTACJA

. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

Niniejsza Klauzula dotyczy danych osobowych, które zbiera Klub Piłki Siatkowej „Chemik Police” S.A. („Spółka”) prowadząca postępowanie rekrutacyjne/ konkursowe.
Administratorem danych osobowych jest Klub Piłki Siatkowej „Chemik Police” S.A.:

 

Nazwa Spółki: Klub Piłki Siatkowej „Chemik Police” S.A.
Adres Spółki: ul. Kuźnicka 1 | 72-010 Police 
Biuro: ul. Lelelwela 8a
71-154 Szczecin
Dane kontaktowe Spółki: tel.: + 48 609409101 | chemik@chemik-police.com

 

W niniejszej Klauzuli informujemy o sposobach, w jakich dane osobowe sa przetwarzane, a takze o prawach osób fizycznych zwiazanych z przetwarzaniem takich danych. Jesli macie Panstwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adres e-mail podany powyzej.


2 . Co reguluje Klauzula Informacyjna?

Niniejsza Klauzula dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych kandydatów na czlonków organów korporacyjnych Spólki ("Kandydaci" lub "Panstwo") bez wzgledu na podstawe prawna zatrudnienia.


3 . Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

3.1 Dane Kandydatów
3.1.1 Obowiazkowe dane Kandydatów

Od Kandydatów zbieramy podstawowe dane wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, takie jak imie (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wyksztalcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a takze inne dane osobowe, gdy jest to niezbedne do wypelniania obowiazku pracodawcy nalozonego przepisem prawa. Podanie tych danych przez Kandydatów jest wymogiem ustawowym (w przypadku Kandydatów zatrudnianych w oparciu o umowe o prace). Konsekwencja niepodania danych jest niemoznosc nawiazania zatrudnienia.

3.1.2 Dodatkowe dane o Kandydatach

Przy okazji przesylania zyciorysów (CV) bezposrednio do Spólki, moga Panstwo równiez podac inne dane, takie jak np. Panstwa wizerunek utrwalony na zdjeciu. Podanie tych danych jest calkowicie dobrowolne.

3.1.3 Szczególne kategorie danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe moga równiez obejmowac specjalne, szczególnie wrazliwe kategorie danych, takie jak informacje dotyczace zdrowia. Beda one szczególnie chronione przez Spólke. W szczególnosci takie dane nie beda udostepniane zadnym niepowolanym osobom.

3.1.4 Dane dotyczacych wyroków skazujacych i naruszen prawa

Przetwarzane przez nas dane moga obejmowac dane osobowe dotyczacych wyroków skazujacych oraz naruszen prawa wylacznie w sytuacji, gdy obowiazek ich zbierania i przetwarzania wynika z przepisów prawa.

3.1.5 Dane kontaktowe

W ramach rekrutacji zbieramy dane umozliwiajace kontakt z Kandydatem, takie jak adres e-mail oraz numer telefonu. W celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym niezbedne jest podanie tych danych

4 . Na jakiej podstawie prawnej i do jakich celów przetwarzamy dane osobowe?

4.1 Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

a) przetwarzanie jest niezbedne do wypelniania zobowiazan umownych wobec Panstwa lub zgodnie z Panstwa zadaniem jest niezbedne do podjecia konkretnych czynnosci przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
b) przetwarzanie jest niezbedne do realizacji procesu rekrutacyjnego lub konieczne w celu wywiazania sie z naszych obowiazków prawnych lub gdy wprost nakazuje nam to przepis prawa, np. art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) przetwarzanie jest niezbedne dla realizacji uzasadnionych interesów Spólki lub strony trzeciej i nie wplywa nadmiernie na Panstwa interesy ani podstawowe prawa i wolnosci (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy sie zachowac równowage miedzy naszym uzasadnionym interesem a Panstwa prywatnoscia;
   Takimi "uzasadnionymi interesami" sa:
   - kontakt z Kandydatem;
- ustalanie lub dochodzenie przez Spólke roszczen cywilnoprawnych w ramach prowadzonej dzialalnosci, a takze obrona przed takimi roszczeniami;
- podejmowanie srodków w celu utrzymania dzialan operacyjnych (np. planowanie zatrudnienia w Spólce, planowanie budzetu, planowanie przestrzeni itp.);
d) w niektórych przypadkach, gdy uzyskalismy Panstwa wczesniejsza zgode (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.2 Podstawa prawna przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych

Przekazane przez Panstwa dane szczególnych kategorii Spólka bedzie przetwarzac wylacznie na podstawie wyrazonej przez Panstwo zgody w konkretnych celach.

4.3 Podstawa prawna przetwarzania danych dotyczacych wyroków skazujacych i naruszen prawa
Przetwarzane przez nas dane moga obejmowac dane osobowe dotyczace wyroków skazujacych oraz naruszen prawa wylacznie w sytuacji, gdy obowiazek ich zbierania i przetwarzania wynika z przepisów prawa i ich przetwarzanie jest konieczne w celu wywiazania sie z naszych obowiazków prawnych.

4.4 Zgoda na przetwarzanie danych

Jezeli przetwarzamy Panstwa dane osobowe na podstawie zgody, moze byc ona odwolana w kazdej chwili w sposób równie latwy, jak zostala udzielona. Niewyrazenie zgody na przetwarzanie danych, do których podania nie sa Panstwo zobowiazani, nie bedzie skutkowalo odmowa nawiazania stosunku pracy z Kandydatem, a jej odwolanie nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla Kandydata.

4.5 Cel przetwarzania danych

Panstwa dane osobowe przetwarzamy tylko w okreslonym celu, a ich wymagany zakres kazdorazowo jest konieczny do osiagniecia wskazanego celu. Dane osobowe Kandydatów przetwarzamy w celu:
a) podejmowania dzialan rekrutacyjnych;
b) przygotowania umów dotyczacych zatrudnienia Kandydatów;
c) przestrzegania wszelkich obowiazków prawnych nalozonych na Spólke w stosunku do Kandydatów.

5 Kto ma dostep do danych osobowych i komu sa one przekazywane?

5.1 W ramach Klubu Pilki Siatkowej "Chemik Police" S.A.
Mozemy przekazywac dane osobowe Kandydatów naszym upowaznionym do ich przetwarzania pracownikom, w szczególnosci odpowiedzialnym za obsluge procesu rekrutacji.

5.2 Poza Klubem Pilki Siatkowej "Chemik Police" S.A.

Mozemy przekazywac dane osobowe odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizowac cele wymienione w punkcie 4.5 w zakresie, w jakim sa one dla nich niezbedne do wykonania zadan przez nas zleconych, jezeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jezeli dysponujemy inna podstawa prawna. Za odbiorców lub inne strony trzecie moga byc uznane:

a) Fundacja na rzecz rozwoju Pilki Siatkowej Grupy Azoty Zakladów Chemicznych Police - jako podmiot bedacy wiekszosciowym akcjonariuszem Klubu Pilki Siatkowej "Chemik Police" S.A., do której przekazywane sa dokumenty aplikacyjne Kandydatów.
Fundacja na rzecz rozwoju Pilki Siatkowej Grupy Azoty Zakladów Chemicznych Police jako administrator zebranych danych osobowych samodzielnie ustala cele i sposoby ich przetwarzania;
b) Grupa Azoty Zaklady Chemiczne "Police" Spólka Akcyjna - jako Spólka dominujaca Grupy Kapitalowej, do której przekazywane sa dokumenty aplikacyjne Kandydatów.
Grupa Azoty Zaklady Chemiczne "Police" Spólka Akcyjna jako administrator zebranych danych osobowych samodzielnie ustala cele i sposoby ich przetwarzania;
c) podmioty przetwarzajace dane osobowe na zlecenie Spólki, takie jak nasi dostawcy systemów informatycznych i ich podwykonawcy;
Tego typu podmioty nie decyduja samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzac Panstwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbedne dla prowadzenia dzialalnosci przez Spólke. Spólka ma kontrole nad dzialaniem takich podmiotów za pomoca odpowiednich zapisów umownych chroniacych Panstwa prywatnosc.
d) podmioty takie, jak:
    • doradcy prawni lub
    • dostawcy uslug kurierskich lub pocztowych;
Tego typu podmioty sa samodzielnymi administratorami danych, co oznacza, ze Spólka nie ma wplywu na to, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzaja one Panstwa dane osobowe. Spólka nie jest odpowiedzialna za zgodnosc dzialalnosci takich podmiotów z przepisami.
e) wszelkie krajowe organy administracji publicznej, organy innych panstw czlonkowskich UE (np. organy powolane do ochrony danych osobowych w innych panstwach czlonkowskich) lub sady, jezeli jest to wymagane przez obowiazujace prawo krajowe lub unijne albo na ich zadanie.

6 Jak dlugo przechowujemy Panstwa dane?

Przechowujemy dane osobowe tylko tak dlugo, jak to konieczne, aby osiagnac cel, w którym zostaly one zgromadzone lub aby bylo to zgodne z wymogami prawnymi.
Dane osobowe Kandydatów sa przetwarzane przez caly czas trwania procesu rekrutacji. Po uplywie tego czasu dane osobowe Kandydatów w zakresie informacji o przeprowadzonej rekrutacji beda przetwarzane przez okresy przedawnienia roszczen cywilnoprawnych w celu umozliwienia Spólce obrone przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich roszczen, jezeli zaistnieje ryzyko wysuniecia takich roszczen przez lub w stosunku do Spólki. Co do zasady okres ten wynosi:
a) w przypadku kandydata, który nie zostal powolany na Prezesa Zarzadu - dwa miesiace od momentu zakonczenia procesu rekrutacji; po tym okresie dokumenty udostepnione przez kandydata zostana mu zwrócone osobiscie lub na adres korespondencyjny wskazany w zgloszeniu;
b) w przypadku kandydata, który zostal powolany na Prezesa Zarzadu, CV przechowywane jest przez okres 25 lat od zakonczenia postepowania, po czym dokumentacja poddawana jest ekspertyzie;
c) w przypadku pozostalej dokumentacji dotyczacej zgloszen kandydata, który zostal powolany na Prezesa Zarzadu, okres przechowywania wynosi 10 lat.
Jesli jednak pragna Panstwo, aby dotyczace Panstwa dane osobowe zostaly usuniete z naszych baz danych, istnieje mozliwosc zlozenia wniosku zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie7, który rozpatrzymy w sposób tam okreslony.

7 Jakie przysluguja Panstwu prawa i jak mozna z nich korzystac?

7.1 Przyslugujace prawa

Kandydat ma prawo dostepu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spólke. Jesli uwazaja Panstwo, ze jakiekolwiek informacje dotyczace Panstwa osoby sa nieprawidlowe lub niekompletne, maja równiez Panstwo prawo wniesc o ich sprostowanie w sposób okreslony w punkcie 7.2. ponizej. Spólka niezwlocznie skoryguje takie informacje.
Maja Panstwo równiez prawo do:
a) wycofania Panstwa zgody w przypadku, gdy Spólka uzyskala taka zgode na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzezeniu, ze wycofanie to nie naruszy zgodnosci z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
b) zadania usuniecia Panstwa danych osobowych;
c) zadania ograniczenia przetwarzania Panstwa danych osobowych;
d) sprzeciwienia sie - z przyczyn zwiazanych z Panstwa szczególna sytuacja - wobec przetwarzania Panstwa danych osobowych (w tym profilowania), jezeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spólki;
e) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spólce w ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym i mozliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do zadania przeslania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnien ze strony Spólki i z zastrzezeniem wlasnych zobowiazan dotyczacych poufnosci.
Spólka bedzie weryfikowac Panstwa prosby, zadania lub sprzeciwy zgodnie z obowiazujacymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególnosci RODO.
Nalezy jednak pamietac, ze prawa te nie maja charakteru bezwzglednego; przepisy przewiduja wyjatki od ich stosowania.

7.2 Korzystanie z przyslugujacych Panstwu praw

Aby skorzystac z powyzszych uprawnien, prosimy o kontakt korespondencyjny na adres: Ochrona Danych, KPS "Chemik Police"  S.A., ul. Lelelwela 8a, 71-154 Szczecin.
Jesli nie sa Panstwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Spólka przetwarza Panstwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistnialym problemie, a my zbadamy wszelkie powstale nieprawidlowosci. Prosimy zglaszac swoje watpliwosci w sposób wskazany powyzej.
Jesli beda mieli Panstwo zastrzezenia do reakcji Spólki, istnieje równiez mozliwosc zlozenia skargi do wlasciwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
W celu zapewnienia aktualnosci i dokladnosci danych osobowych, mozemy okresowo prosic Panstwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Panstwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczacych tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu lub numeru telefonu kontaktowego).

8 Aktualizacje Klauzuli Informacyjnej

Niniejsza Klauzula zostala zaktualizowana w dniu 23.05.2024 r. i moze podlegac dalszym zmianom. Jezeli bedzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczace przyszlych zmian lub uzupelnien w przetwarzaniu danych osobowych opisanych w niniejszej Klauzuli, które moga dotyczyc Panstwa osoby, zostana Panstwu przekazane za posrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj uzywanej w Spólce.

Oswiadczenie osoby bioracej udzial w rekrutacji

Potwierdzam zapoznanie sie z trescia klauzuli informacyjnej

Data i czytelny podpis kandydata